Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦۵ - پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.