Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦۴ - پنجشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.