Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦۳ - پنجشنبه، ۰۳ شهریور ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیر شکری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.