Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦۲ - پنجشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیر شکری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.