Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦۱ - پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، امیر شکری، حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.