Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۰ - پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: وحید فتحی، حامد سعیدی، امیر شکری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.