Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۸ - پنجشنبه، ۰۷ بهمن ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، سینا آریا، امیرحسین مجیری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.