Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۷ - پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیرحسین مجیری، امیرحسین بقایی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.