Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۵ - جمعه، ۱۷ دی ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی، علی کرباسی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.