Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۴ - شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیر شکری، حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.