Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۳ - پنجشنبه، ۰۲ دی ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، وحید باقی، امیر شکری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.