Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۲ - پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، امیرحسین مجیری، پویا شریفی، امیر شکری، علی الیاسی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید