Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۳۰ - جمعه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: Rahmanism، احمدرضا ساغری، حامد سعیدی، امیر شکری، میرحسین حسینیون . شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید