Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۴۱ - جمعه، ۰۵ آذر ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیر شکری، حامد سعیدی، Rahmanism، ایلیا آقامجیدی، امیرحسین بقایی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید