Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۲٦ - پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: رویا پاکزاد، Rahmanism، سید حسین درواری، علی کرباسی، امیر شکری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید